VPM - အမွဳန္႔ သန္႔စင္စက္ DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.

VPM - အမွဳန္႔ သန္႔စင္စက္

VPM - VERY FINE POWDER

VPM - အမွဳန္႔ သန္႔စင္စက္
VPM - အမွဳန္႔ သန္႔စင္စက္
"VPM ျဖတ္ေတာက္မည့္ အဆင့္မ်ား တစ္ဆင့္၊ ႏွစ္ဆင့္၊ သံုးဆင့္အေပၚမူတည္၍ VPM ၏အရြယိအစားကို ၉၀၀ မမ၊ ၁၂၀၀ မမ၊ ၁၅၀၀မမ ႏွင္ ၂၀၀၀ မမ အထိ ရ႐ွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုဝင္ဆန္႔ႏိုင္မႈျမင့္မားေသာ VPM စနစ္ကို ၃၀မိုက္ခ႐ိုအထိ ႐ွိေသာ
သန့္စင္ေနေသာ သိုမဟုတ္ အလြန္ေသးငယ္ေသာေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ား ႏွင့္ သတၱုအစိုင္ခဲမ်ား စကင္ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းတြင္အသံုးျပဳသည္။
"
ေမာ္ဒယ္: VPM-900, VPM-1200, VPM-1500, VPM-2000
ဒီဇိုင္း အသြင္အျပင္ပံုစံ
-       ထုလံုးရွည္ပံု အေပါ္ပိုင္း အကြင္း
-       အဆင့္တစ္ဆင့္တည္းသို႔မဟုတ္ အဆင့္မ်ားစြာျဖင့္လဲရရွိနိုင္ပါသည္၊
-       စက္ဝိုင္းပံုခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ လ်င္ျမန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရစ္ပါခ်ဳပ္မ်ား
-       ဆက္စပ္ေနေသာအစိတ္ပိုင္းအားလံုးကို AISI304အဆင့္႐ွိ သံေခ်းမတက္ေသာသံမဏိျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
-       ပံုေသအေျခခံ ေရြးခ်ယ္စရာ ဘီးအေပၚ ေမာင္တ့္(mount)
-       ေလ်ာေစာက္ပံုေအာက္ေျခေၾကာင့္ ပမာဏမ်ားမ်ားဝင့္ဆံပါသည္။
-       ၁၅၀၀RPM၊ IP65အဆင့္႐ွိ ေမာ္တာ
-       FDAေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ATEX အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ႐ွိၿပီး။
Ultrasonic စနစ္ သို႔မဟုတ္ အလံုး သန္႔စင္စနစ္(food and non food အဆင့္)ကဲ့သို႔ ေအာ္တို႔ဇကာသန္႔စင္စနစ္
အသံုးျပဳ
-       ေရြးခ်ယ္ထားေသာေပါင္ဒါမ်ားႏွင့္ အေစ့ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္လိုအပ္ေစာစကင္စနစ္ (ႀကီးမားေသာပမာဏ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျဖတ္ပြိဳင့္မ်ား)
အားသာခ်က္မ်ား
-       စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည္
-       ေလးေထာင္ပံုဇကာသန့္စင္စနစ္ေျကာင့္ စကင္ျပဳလုပ္ရာတြင္တိက်မႈ႐ွိသည္။
-       မ်ားစြာေသာ ျဖတ္ ပြိဳင့္မ်ားအတြက္စကင္စနစ္
-       လ်င္ျမန္ေသာ  High efficiency အညစ္ေၾကးစြန္႔ပစ္စနစ္၊ မ်ားျပားေသာ ဝင့္ဆံႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ၾကာ႐ွည္ခံေသာ ဇကာသက္တမ္း။
-       ေကာင္းမြန္စြာတည္ေဆာက္ထားေသာကိုယ္ထည့္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
-       ဆူညံသံနည္းပါးပါသည္။
-       ၂ႏွစ္အာမခံပါေသာ တုန္ခါေမာ္တာ
အသံုးျပဳေသာနယ္ပယ္မ်ား
-  စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္း
-  ေရနံ၊ သတၱဳ နွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း
-  ဓာတုပစၥည္းမ်ားနွင့္ ပလက္စတစ္လုပ္ငန္း
-  သုတ္ေဆးလုပ္ငန္း
-  စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း
-  လုပ္ငန္းသံုး သတၱဳမွဳန္႕ လုပ္ငန္း
-  ေႂကြထည့္လုပ္ငန္း
-  စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျပန္လည္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း
-  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

VPM line is offered at sizes of 900 mm, 1200 mm, 1500 mm and 2000 mm, all of which can have one, two or three decks to enable multiple cut sizes. These high capacity vibrating sieve machines are most commonly used  for screening and  separation of very fine or atomised powders (down to 30 micron) and solid materials at high throughputs.

Models: VPM-900, VPM-1200, VPM-1500, VPM-2000

Design characteristics:
-  Cylindrical upper band
-  Available with single or multiple decks
-  Ring clamping system or quick-release band clamps
-  All contact parts in AISI 304 stainless steel
-  Fixed base with an option to mount on wheels
-  Sloped bottom to achieve high capacity
-  Standard motor 1,500 RPM, IP65
-  FDA-approved and ATEX certified
-  Automatic mesh cleaning system such as ultrasonic
or ball cleaning systems (food and non–food grade).

Use:

-  Selection of powders and granulated products needing to be
screened at a high capacity and multiple cut points.

Advantages:

-  High efficiency

-  Precision screening due to square-mesh

-  Screening at multiple cut points

-  Fast waste discharge, leading to greater capacity
and high lifetime of the mesh
-  High reliability due to its solid structure

-  Emits low noise

-  Vibrating motor with 2 years warranty.

Industries:

-  Food & Beverages

-  Oil, Mining & Minerals

-  Chemicals & Plastics

-  Coatings

-  Agriculture

-  Metal Powders

-  Ceramics

-  Waste & Recycling

-  Aggregates & Construction.
dr sonic

DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.
ABOUT US
DR- Sonic Engineering Co., Ltd ယေန့ေခတ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္ရံုလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည္။ က်ြနု္ပ္ တို့ ကုမၸဏီ သည္ Ultrasonic နည္းပညာကိုျပည္တြင္း(ထိုင္း) တြင္သာမက ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားကိုပါေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္ပါသည္။ က်ြန္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အရည္ေသြးျမင့္မ်ားေသာ ( ဥေရာပ ထုတ္) စက္ပစၥည္းမ်ားကို သင့္တင့္ေသာ ေစ်းနွုန္းျဖင့္ က်ြန္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
က်ြန္ုပ္တို႔ သည္ စက္ရံုသံုးပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သည္စက္ရံုမ်ား၊ အလိုေလွ်ာက္စနစ္သံုး စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပလက္စတစ္ လုပ္ငန္း စက္ရံုမ်ား အထည္လုပ္ငန္း စက္ရံုမ်ား၊ အလွကုန္ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုမ်ား၊ ထုပ္ပိုးမွဳ လုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ား နွင့္ အေထြေထြ စက္မွဳလုပ္ငန္း အမ်ားစုအတြက္ လိုအပ္ေသာ စက္ရံုသံုးပစၥည္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးေနသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အခက္အခဲ ျဖစ္ ခဲ့ပါကလဲ on-site ၀န္ေဆာင္မွဳျဖင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုလဲ အဆင္သင့္ရရွိနိုင္ပါသည္။

မွ အေျခေနအမ်ိဳးအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုုတ္ကုန္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔့ျပန္႔ ေထာက္ပံေပးလ်က္ရွိပါသည္။

DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ မတည္ရင္းနီးေငြြ ဘတ္ ၁၀ သန္း ျဖင့္စတင္ဖြဲ more info ့စည္းခဲ့ပါသည္။DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည္ ေခတ္မီေသာစက္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲသူတို့၏လုိအပ္ခ်က္အတိုင္းျပည့္မွီေအာင္ ေထာက္ပံေပးနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ အရည္ေသြးျမင့္မားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို သက္သာေသာေစ်းနွဳန္းျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့နိုင္ရန္မွာ က်ြန္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အသင့္ရွိေသာ စက္ပစၥည္း နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ ျပႆာနာ မ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္

 

DR-Sonic Engineering Co., Ltd. is an Industrial Machinery / Equipments supplier that is capable of meeting all machinery demands of modern day manufacturing. Our company also offers Ultrasonic Technology in Thailand and overseas. Our aim is to provide our customers with high quality machines (manufactured in Europe) at competitive prices.
We specialize in Food & Beverage Industry, Automotive Industry, Plastic Industry, Textile Industry, Powder Industry, Medical Device Industry, Cosmetics Industry, Packaging Industry and most general Industrial Machinery.
We also provide quality on-site serving that can deal with your trouble shooting problems with spare parts readily available.
With a wide range of products offered by DR-Sonic, we can offer the most apt and suitable system for almost any application / field.

DR-Sonic Engineering Co., Ltd. was established in 2008 with registered capital of 10 Million Baht. DR-Sonic Engineering Co., Ltd. is founded to meet the demands of modern day manufacturing. Our aim is to provide our customers with High Quality Machines at competitive prices. We also provide Quality Onsite Servicing that can deal with your troubleshooting problems, with spare parts readily available.

 

CONTACT US 

Address
10, PRAWIT LAE PHUAN SOI 16 BANGCHAK, PRAKHANONG BANGKOK 10260, THAILAND
Phone
+66 2746 1869, +66 81 735 5453
E-mail
am.drsonic@gmail.com
Website
drsonic.aecgateway.com, www.drsonics.com

 

 

พัดลมอุตสาหกรรม

กล่องพลาสติกเก็บเครื่องมือ, พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมดูดอากาศ, พัดลมโรงงาน : ศิริชัยอุตสาหกรรมโลหกิจ หจก.


กล่องพลาสติกเก็บเครื่องมือ   ดูเพิ่มเติม...click

ประเภทกล่องเครื่องมือ ช่างที่วางขายมี 2 ชนิด คือ พลาสติกกับเหล็ก เหล็กจะทนทานแต่ข้อเสียก็คือแค่กล่องเปล่าๆ ก็หนักแล้ว กล่องพลาสติกมีน้ำหนักเบากว่ากล่องเหล็กในขนาดเท่าๆกันมากกว่า

  • ควรเลือกกล่องเครื่องมือที่มีกล่องเก็บย่อยเป็นช่องเล็กๆ โดยเฉพาะที่อยู่ด้านบนฝา เพื่อเก็บอุปกรณ์เล็กๆ จุกจิกได้เป็นสัดเป็นส่วน เช่น พุกและสกรูเบอร์ต่างๆ รวมถึงดอกสว่านที่ต้องใช้คู่กันกับสกรูเหล่านั้นด้วย กล่องบางรุ่นก็ออกแบบให้สามารถถอดเอากล่องใส่อุปกรณ์จุกจิกเหล่านี้ออกมาจากตัวกล่องเครื่องมือได้ด้วย เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ กล่องเครื่องมือพลาสติกที่มีขนาดใหญ่มักแบ่งชั้นในส่วนเก็บเครื่องมือเป็น 2 ชั้น ทำให้เราสามารถแบ่งแยกอุปกรณ์ที่ถูกหยิบใช้งานบ่อย หรือมีขนาดเล็กไว้ด้านบน เช่น ไขควง และอุปกรณ์ที่หนักๆ หรือชิ้นใหญ่ หยิบใช้งานไม่บ่อยนัก ไว้ด้านล่างได้ ช่วยให้เราเลือกหยิบอุปกรณ์ได้สะดวกขึ้น

  •  

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่   www.thailandpocketpages.com

 


 

ศิริชัยอุตสาหกรรมโลหกิจ หจก.

โรงงานผลิตพัดลมอุตสาหกรรม ผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม ผู้ผลิตพัดลมระบายอากาศ ผู้ผลิตพัดลมดูดอากาศ จำหน่ายพัดลมระบายอากาศ จำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม Industrial Fan จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ พัดลมระบายความร้อน พัดลมดูดอากาศ สำหรับงานระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบระบายอากาศในอาคารจอดรถ ระบายอากาศในอุโมงค์ใต้ดิน โบลเวอร์ พัดลมหอยโข่งแรงอัดสูง พัดลมไฮโดรลิค หอยโข่งเป่าเตา หอยโข่งแรงอัดสูง พัดลมโบลเวอร์ หอยโข่งรุ่นประหยัด ริงโบลเวอร์ หอยโข่งไฟเบอร์กลาส หอยโข่งดูดฝุ่นผง หอยโข่งขนาดใหญ่ พัดลมไซโคลน พัดลมเทอร์โบ ไซโคลนเก็บฝุ่น ไซโคลนถุงผ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ พัดลมม่านอากาศ พัดลมท่อสายพาน พัดลมตู้ พัดลมท่อสายพาน พัดลมท่อแบบหูหิ้ว พัดลมท่อต่อตรง พัดลมหลังคา พัดลมเพดาน พัดลมติดฝ้า พัดลมเป่าผ้า พัดลมเป่าพื้นพรม พัดลมขาเดี่ยวคาเล่ย์ พัดลม 3 ขา พัดลมตั้งโต๊ะส่ายได้ พัดลมระบายอากาศแบบมีบานเกล็ด จำหน่ายพัดลมโรงงาน พัดลมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พัดลมเกษตร พัดลมฟาร์มไก่ พัดลมแบบขารุ่นใหม่ พัดลมปรับอากาศแบบคูลลิ่ง พัดลมขนาดใหญ่ ท่อ flex, ลูกหมุนติดหลังคา Turbo blower, กล่องเครื่องมือเหล็ก กล่องเครื่องมือพลาสติก กล่องพลาสติกใส่เครื่องมือ อะไหล่พัดลมอุตสาหกรรม อะไหล่พัดลมเกษตร เช่นใบพัดแดง ใบพัดสี่แฉก ใบพัดหกแฉก ใบพัดอลูมิเนียม ใบพัดเทอร์โบ ใบพัดเทอร์ไบน์ ใบพัดกรงกระรอก จำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า รับจ้าง BALANCE ใบพัด บริการรับออกแบบติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ

ศิริชัยอุตสาหกรรมโลหกิจ หจก. เป็นโรงงานผู้ผลิตพัดลมระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ พัดลมอุตสาหกรรม Industrial Fan รับผลิตพัดลมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบที่ลูกค้าต้องการ รับจ้างบาลานซ์ใบพัดลมด้วยเครื่อง Schenck จากเยอรมัน พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนพัดลมโรงงาน บริการรับออกแบบ-ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร พัดลมอุตสาหกรรม ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

 

 

สนใจติดต่อ
ศิริชัยอุตสาหกรรมโลหกิจ หจก.
ที่อยู่ : 15 ซ.บางขุนเทียน 8 ถ.บางขุนเทียน แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2899 8266, +66 2415 0078
เบอร์โทรสาร : +66 2416 4660
E-mail : sirichai_industry@hotmail.com
เว็บไซต์ : sirichaiindustry.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.sirichaiindustry.com

พัดลมอุตสาหกรรม

กล่องพลาสติกเก็บเครื่องมือ, พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมดูดอากาศ, พัดลมโรงงาน : ศิริชัยอุตสาหกรรมโลหกิจ หจก.


กล่องพลาสติกเก็บเครื่องมือ   ดูเพิ่มเติม...click

ประเภทกล่องเครื่องมือ ช่างที่วางขายมี 2 ชนิด คือ พลาสติกกับเหล็ก เหล็กจะทนทานแต่ข้อเสียก็คือแค่กล่องเปล่าๆ ก็หนักแล้ว กล่องพลาสติกมีน้ำหนักเบากว่ากล่องเหล็กในขนาดเท่าๆกันมากกว่า

  • ควรเลือกกล่องเครื่องมือที่มีกล่องเก็บย่อยเป็นช่องเล็กๆ โดยเฉพาะที่อยู่ด้านบนฝา เพื่อเก็บอุปกรณ์เล็กๆ จุกจิกได้เป็นสัดเป็นส่วน เช่น พุกและสกรูเบอร์ต่างๆ รวมถึงดอกสว่านที่ต้องใช้คู่กันกับสกรูเหล่านั้นด้วย กล่องบางรุ่นก็ออกแบบให้สามารถถอดเอากล่องใส่อุปกรณ์จุกจิกเหล่านี้ออกมาจากตัวกล่องเครื่องมือได้ด้วย เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ กล่องเครื่องมือพลาสติกที่มีขนาดใหญ่มักแบ่งชั้นในส่วนเก็บเครื่องมือเป็น 2 ชั้น ทำให้เราสามารถแบ่งแยกอุปกรณ์ที่ถูกหยิบใช้งานบ่อย หรือมีขนาดเล็กไว้ด้านบน เช่น ไขควง และอุปกรณ์ที่หนักๆ หรือชิ้นใหญ่ หยิบใช้งานไม่บ่อยนัก ไว้ด้านล่างได้ ช่วยให้เราเลือกหยิบอุปกรณ์ได้สะดวกขึ้น

  •  

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่   www.thailandpocketpages.com

 


 

ศิริชัยอุตสาหกรรมโลหกิจ หจก.

โรงงานผลิตพัดลมอุตสาหกรรม ผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม ผู้ผลิตพัดลมระบายอากาศ ผู้ผลิตพัดลมดูดอากาศ จำหน่ายพัดลมระบายอากาศ จำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม Industrial Fan จำหน่ายพัดลมดูดอากาศ พัดลมระบายความร้อน พัดลมดูดอากาศ สำหรับงานระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบระบายอากาศในอาคารจอดรถ ระบายอากาศในอุโมงค์ใต้ดิน โบลเวอร์ พัดลมหอยโข่งแรงอัดสูง พัดลมไฮโดรลิค หอยโข่งเป่าเตา หอยโข่งแรงอัดสูง พัดลมโบลเวอร์ หอยโข่งรุ่นประหยัด ริงโบลเวอร์ หอยโข่งไฟเบอร์กลาส หอยโข่งดูดฝุ่นผง หอยโข่งขนาดใหญ่ พัดลมไซโคลน พัดลมเทอร์โบ ไซโคลนเก็บฝุ่น ไซโคลนถุงผ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ พัดลมม่านอากาศ พัดลมท่อสายพาน พัดลมตู้ พัดลมท่อสายพาน พัดลมท่อแบบหูหิ้ว พัดลมท่อต่อตรง พัดลมหลังคา พัดลมเพดาน พัดลมติดฝ้า พัดลมเป่าผ้า พัดลมเป่าพื้นพรม พัดลมขาเดี่ยวคาเล่ย์ พัดลม 3 ขา พัดลมตั้งโต๊ะส่ายได้ พัดลมระบายอากาศแบบมีบานเกล็ด จำหน่ายพัดลมโรงงาน พัดลมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พัดลมเกษตร พัดลมฟาร์มไก่ พัดลมแบบขารุ่นใหม่ พัดลมปรับอากาศแบบคูลลิ่ง พัดลมขนาดใหญ่ ท่อ flex, ลูกหมุนติดหลังคา Turbo blower, กล่องเครื่องมือเหล็ก กล่องเครื่องมือพลาสติก กล่องพลาสติกใส่เครื่องมือ อะไหล่พัดลมอุตสาหกรรม อะไหล่พัดลมเกษตร เช่นใบพัดแดง ใบพัดสี่แฉก ใบพัดหกแฉก ใบพัดอลูมิเนียม ใบพัดเทอร์โบ ใบพัดเทอร์ไบน์ ใบพัดกรงกระรอก จำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า รับจ้าง BALANCE ใบพัด บริการรับออกแบบติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ

ศิริชัยอุตสาหกรรมโลหกิจ หจก. เป็นโรงงานผู้ผลิตพัดลมระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ พัดลมอุตสาหกรรม Industrial Fan รับผลิตพัดลมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบที่ลูกค้าต้องการ รับจ้างบาลานซ์ใบพัดลมด้วยเครื่อง Schenck จากเยอรมัน พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนพัดลมโรงงาน บริการรับออกแบบ-ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน พัดลมโรงงาน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

 

 

สนใจติดต่อ
ศิริชัยอุตสาหกรรมโลหกิจ หจก.
ที่อยู่ : 15 ซ.บางขุนเทียน 8 ถ.บางขุนเทียน แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2899 8266, +66 2415 0078
เบอร์โทรสาร : +66 2416 4660
E-mail : sirichai_industry@hotmail.com
เว็บไซต์ : sirichaiindustry.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.sirichaiindustry.com

รับผลิตเครื่องบรรจุสินค้าตามสั่ง

เครื่องบรรจุน้ำจิ้ม, รับผลิตเครื่องบรรจุสินค้าตามสั่ง : แมนสรวง วิศวกรรม บจก.

 

 

เครื่องบรรจุน้ำจิ้ม

 

รับผลิตเครื่องบรรจุสินค้าตามสั่ง, รับผลิตเครื่องบรรจุสินค้าอัตโนมัติ, ออกแบบเครื่องบรรจุของเหลว, เครื่องบรรจุสินค้า, จำหน่ายเครื่องบรรจุสินค้า, จำหน่ายเครื่องบรรจุสินค้าอัตโนมัติ, บริการออกแบบเครื่องบรรจุของเหลว, เครื่องบรรจุอัตโนมัติแนวตั้ง, เครื่องบรรจุอัตโนมัติแนวนอน, เครื่องบรรจุของเหลว, เครื่องบรรจุข้าว, เครื่องบรรจุแป้ง,เครื่องบรรจุขนม, ปรับปรุงเครื่องบรรจุอัตโนมัติทุกยี่ห้อ, บริการรับบรรจุสินค้าลงซองแบบอัตโนมัติ

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


รับผลิตเครื่องบรรจุสินค้าตามสั่ง, รับผลิตเครื่องบรรจุสินค้าอัตโนมัติ, ออกแบบเครื่องบรรจุของเหลว, จำหน่ายเครื่องบรรจุสินค้า, จำหน่ายเครื่องบรรจุสินค้าอัตโนมัติ, บริการออกแบบเครื่องบรรจุของเหลว, เครื่องบรรจุอัตโนมัติแนวตั้ง, เครื่องบรรจุอัตโนมัติแนวนอน, เครื่องบรรจุของเหลว, เครื่องบรรจุข้าว, เครื่องบรรจุแป้ง,เครื่องบรรจุขนม, ปรับปรุงเครื่องบรรจุอัตโนมัติทุกยี่ห้อ, บริการรับบรรจุสินค้าลงซองแบบอัตโนมัติ : แมนสรวง วิศวกรรม บจก.

บริษัท แมนสรวงวิศวกรรม จำกัด 
ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12  มกราคม  พ.ศ.  2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้าและสร้างระบบบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติรวมไปถึงเครื่องจักรต่างๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ ซึ่งคณะผู้จัดตั้งได้เล็งเห็นถึงโอกาสในธุรกิจประเภทนี้เพราะปัจจุบันเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติที่ใช้ในประเทศไทย ล้วนแต่นำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งนั้น ซึ่งมีราคาที่แพง และบางส่วนนำเข้าจากต่างประเทศถึงแม้จะมีราคาถูกแต่คุณภาพและอายุการใช้งานจะสั้น ความล่าช้าในการส่งมอบตลอดจนมีปัญหาในการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขาย  บริษัท แมนสรวงวิศวกรรม จำกัด จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งที่จะตอบสนองลูกค้าด้วยราคาที่ต่ำกว่าระยะเวลาในการส่งมอบที่สั้นกว่าและประเด็นสำคัญที่สุดการบริการหลังการขายและการซ่อมบำรุง โดยปัจจุบันได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติของบริษัทฯให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย เพื่อที่จะได้คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่ลูกค้าได้จ่ายไป โดยที่มีจุดคุ้มทุนในระยะสั้น

ตลอดระยะเวลา 15 ปี บริษัทฯ ได้ทำการผลิตเครื่องบรรจุฯและอุปกรณ์ส่วนควบออกสู่ตลาดจำนวนมากพอสมควร    นอกจากนี้ยังได้พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของอุปกรณ์ส่วนประกอบและส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมของเครื่องจักร  ( Accessories )   เช่น Bag Former , Loader Hopper, เครื่องชั่ง   ให้มีคุณภาพและความสวยงาม ช่วยลดภาระของลูกค้าผู้ใช้เครื่องบรรจุฯ รวมทั้งเป็นการช่วยประหยัดเงินตราที่จะไหลออกไปยังต่างประเทศ  โดยปัจจุบันบริษัทฯได้ผลิตและส่งมอบเครื่องบรรจุฯรวมทั้งการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ส่วนควบเครื่องจักร (Accessories) และงาน R&D  ให้แก่ลูกค้าประจำรายใหญ่ๆหลายราย ภายใต้แบรนด์ mansruang เช่น

- บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
- บริษัท เบอรี่ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
- บริษัท บุญโชติ เทรดดิ้ง  จำกัด
- บริษัท ข้าวบัวหลวง จำกัด
- บริษัท  ไลอ้อน (ประเทศไทย)  จำกัด
- บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล จำกัด
- บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
- บริษัท  ทองการ์เด้น  จำกัด
- บริษัท ไทยชูรส จำกัด
- ผลิตเครื่องบรรจุสินค้าอัตโนมัติ บริษัท อาร์แอนด์บี ฟู้ดส์ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท เอ็มแอลอาร์ แลบเบอราทอรี่ส์ จำกัด
- บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด
- บริษัท ปาล์มออยส์เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด
- บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
- บริษัท เส้นหมี่เหรียญทอง จำกัด
- บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
- บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เป็นต้น

 

 

สนใจติดต่อ
แมนสรวง วิศวกรรม บจก.
40/8 หมู่ 3 ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ : +662 052 9657
โทรสาร : +662 067 7329
อีเมลล์ : wanwisa@mansruang.com prapatsorn@mansruang.com
เว็บไซต์ : mansruang.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : mansruang.com

เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม

เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ คือ Water Cooled Chiller ซึ่งเป็นเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ และ Air Cooled Chiller หรือเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมีขนาดมาตรฐานะอยู่ที่ประมาณ 1.5-20 ตัน ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องทำน้ำเย็นช่วยในกระบวนการผลิต มีทั้งระบบเปิดและระบบปิด สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 5-30 องศาเซลเซียส การนำไปใช้งาน ส่วนใหญ่จะใช้งานกับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก เช่น ใช้ในการหล่อเย็นโมลพลาสติก ( Injection Molding) งานรัดพลาสติก (Estrusion) งานเป่าพลาสติก (Blown Molding) ตลอดจนงานเป่ายาง อลูมิเนียม และทองแดงด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้ในงานระบายความร้อนน้ำมันไฮโดรคลอริก น้ำมันชุบแข็ง ซึ่งมักใช้การระบายความร้อนแบบ Water Cooled Chiller มากกว่า Air Cooled Chiller และการใช้กับการระบายความร้อนเครื่องอาร์ค-สป็อต เครื่อง Induction Heat Type Pipe หลอดผลิตโอโซน เป็นต้น ซึ่งการนำระบบเครื่องทำน้ำเย็นนี้ไปใช้ จะช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องจักต่างๆ และช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงาน ลดการเกิดของเสีย ตลอดจนช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วย


จำหน่ายเครื่องทำน้ำเย็นสำเร็จรูป ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ จำหน่ายเครื่องทำน้ำเย็นสำเร็จรูป ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ
ฮีตคูล ออโต้ อีควิปเมนท์ บจก.


 

 


 

บริษัท ฮีตคูล ออโต้ อีควิปเมนท์ จำกัด ผู้ผลิต ออกแบบ จำหน่าย เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ และระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องทำความเย็นเฉพาะจุด เครื่องทำความเย็นให้ตู้คอนโทรลไฟฟ้า  โดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องทำความเย็นระดับอุตสาหกรรม มานานกว่า  20 ปี จึงกล้ารับประกันอุปกรณ์ 1 ปี เต็ม ด้วยราคาเป็นกันเองเนื่องจากผลิตในประเทศ และโรงงานขายเอง

 

 

สนใจติดต่อ
ฮีตคูล ออโต้ วางระบบชิลเลอร์ อีควิปเมนท์ บจก.
153/3 ซอยรามคำแหง 52(สหกรณ์ 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : +668 1665 5388,+668 1814 6366
โทรสาร : +662 731 7783
อีเมล : heatcoolauto@hotmail.com
heatcoolauto.brandexdirectory.com
www.advance-chiller.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15